گواهینامه ها

با توجه به اهداف کلی شرکت مبنی بر حفظ و افزايش کيفيت محصولات و خدمات ، عمليات کنترل کيفيت به صورت يکی از ارکان اساسی فعاليتهای اين شرکت تبديل شده است و دستورالعملها و رويه های مختلفی برای آن آماده و اجرا گرديده است.

به رغم برخورداری از رويه های مشخص و دستورالعملهای کيفی مناسب، استقرار سيستم مديريت کيفيت نيز در دستور کار اين شرکت قرار گرفت تا نسبت به انطباق آنها با استانداردهای بين المللی اقدامات لازم انجام گردد که پس از عقد قرارداد با مشاور، هم اکنون مراحل استانداردسازی مدارک و مستندات و استقرار سيستم مديريت کيفيت ISO9001:2000 در حال اجرا می باشد.

با استفاده از نرم افزارهای دسته بندی و سازماندهی اطلاعاتی(MIS) امکان دسترسی به اطلاعات، گزارش گيری، جستجو، هماهنگ سازی و بالا بردن سرعت انجام کار تسهيل می گردد که بر همين اساس پس از تدوين روشهای مورد نياز نرم افزار جامع MIS شرکت در دست تدوين و برنامه نويسی می باشد.