برج استریپر

برج های تقطیر به طور گسترده ای در صنایع فرآیند های شیمیایی که در آن باید مقادیر زیادی از مایعات تقطیر شوند استفاده می شود . این صنایع شامل صنایع فرآیندی نفت ، محصولات پتروشیمی ، فرایند گاز طبیعی و تولید حلالهای هیدروکربنی و صنایع مشابه میشود .

برج استینر

برج های ساخت این شرکت با توجه به ترکیب خوراک و هم چنین ترکیب محصولات مورد نظر ، دبی جریانات بخار و مایع و خواص فیزیکی مواد حاضر با استفاده از نرم افزار های شبیه سازی ، طراحی و با قطرهای در بازه  ۶۵ سانتیمتر تا ۶ متر و ارتفاع های ۶ متر تا ۶۰ متر و یا بیشتر و در دونوع سینی دار و پکینگ دار مطابق با از استانداردهای بین المللی تولید می گردد .

برج استینر