تحقیق و توسعه

با توجه به اين که ارتقاء سطح دانش فنی کارکنان و نوآوری در روشهای اجرايی يکی از اهداف شرکت مهندسی سامان آريا بوده و از طرفی مقوله آموزش نيز جزئی از بسته خدماتی اين شرکت پيش بينی گرديده است و نيز به منظور تقسيم اطلاعات و  مشارکت  فنی  با  ساير  شرکتهای  طرف  قرارداد  و  همکار ، اين  شرکت  اقدام  به  راه اندازی  بخشTraining & Technical Center (TTC) به صورت اينترنتی نموده است که با استفاده از آن امکان تبادل اطلاعات فنی ميسر می گردد. همچنين مقالات فنی مرتبط با زمينه فعاليت اين شرکت توسط اين مرکز به صورت دوره ای به آدرس مشترکين ارسال خواهد شد که بدينوسيله از شما نيز دعوت می کنيم از همراهی با ما و انتقال تجارب با ارزش خود به ساير اعضاء دريغ نفرماييد.