راهبرد

شرکت مهندسی سامان آريا بر اين باور است که انتخاب و پيشنهاد يک محصول يا راه حل به عنوان مناسبترين گزينه، مستلزم شناخت مشخصات و نيازهای هر پروژه بر اساس نيازها و استانداردهای مرتبط به طور خاص می باشد؛ لذا راهبرد کلی اين شرکت
“ارتقاء کيفيت بر اساس افزایش دانش فنی و گسترش شناخت تکنيکی همگام با تبادل اطلاعات صادقانه با کارفرما” تعریف شده است.

این راهبرد در کلیه مراحل انجام پروژه ها به ويژه “خدمات مشاوره پيش از عقد قرارداد”، “طراحی و ارائه پيشنهادات فنی” ، “خدمات مهندسی” ، “نظارت دقيق در زمان ساخت” و نیز “در حین نصب یا راه اندازی” سرلوحه قرار دارد و ریزفعالیت ها با اين راهبرد کلی مطابقت داده می شوند.

در راستای اين راهبرد کلی ، شرکت مهندسی سامان آريا اهداف خود را به شرح ذيل تعريف نموده است :
– ايجاد و حفظ حسن اعتماد متقابل با مشتريان
– ايجاد امکان دسترسی سريع به اطلاعات پروژه برای کارفرما
– اتخاذ رويکرد فنی در انجام کار
– نوآوری و تلاش در جهت حفظ و ارتقاء سطح کيفی و دانش کارکنان
– ایجاد بستری جهت ارائه و دريافت اطلاعات جديد و به روز مربوط به هر پروژه

قرار داده و ارزيابی های خود را از ميزان تحقق اين اهداف به صورت دوره ای انجام می دهد.