سپراتور سه فازی

نیاز به جداسازی فازهای غیر قابل امتزاج در بخش های مختلف صنعت به طور وسیعی دیده می شود . این جریان ها به طور معمول شامل یک بخش مایع سنگین، یک بخش مایع سبک و یک فاز بخار می باشند .

در سپراتور های سه زمانه ، سامان آریا علاوه بر جداسازی دو سیال مایع ، فاز گازی نیز جدا می شود ؛ به طوریکه سیال پس از مدت معلومی زمان ماند در جداکننده ، در بین دو لایه ی گاز (قسمت فوقانی سپراتور ) و مایع (قسمت تحتانی سپراتور) قرار می گیرد و این مسئله (تشکیل سه فاز مجزا ) به دلیل اختلاف در دانسیته ی این سیالات است