مدیریت

هدايت تيمهای مهندسی و مديريتی شرکت مهندسی سامان آريا بعهده تعدادی از متخصصين با سابقه عرصه صنعت نفت و گاز کشور قرار داده شده است که علاوه بر آشنايی کامل با استانداردها و رويه های متداول اين صنعت ، سوابق حرفه ای مفيدی نيز در زمينه های تخصصی نظير مهندسی فرآيند و مکانيک ، ساخت و توليد ، بازرگانی و تأمين کالا از خود به جا گذاشته اند.

بر همين اساس، ساختار و نمودار سازمانی اين شرکت بر مبنای نوع فعاليت جهت امکان استفادة حداکثری از قابليتها و تجربيات مديران و کارشناسان شرکت به صورت ماتريسی و بر مبنای انجام پروژه طراحی شده است. در چارچوب اين ساختار ، تيم های مديريتی و مهندسی انجام دهنده پروژه بصورت واحدهای متمرکز و جداگانه بمنظور انجام فعاليتهای فنی مهندسی، بازاريابی و فروش، بازرگانی و سفارشات، توليد و ساخت، مديريت پروژه، کنترل کيفيت، تضمين کيفيت و امور مالی اداری فعاليت می نمايند.