مهندسی و کنترل پروژه

نظر به اينکه استراتژی شرکت سامان آريا پتروليوم بر تعميق دانش فنی و گسترش آن جهت پاسخگویی هر چه بهتر نتيجتاً کسب رضايت کارفرمايان می باشد ، دو واحد مهندسی و کنترل پروژه در اين شرکت از اهميت فوق العاده ای برخوردار می باشند.
هرچند که واحدهای تحقيق و توسعه و مهندسی در انجام پروژه های مهندسی و مهندسیِ معکوس همراستا با يکديگر عمل می کنند اما از آنجا که نتايج آن در نهايت از طریق واحد مهندسی در اختيار کارفرمايان قرار می گيرد در زير به مراحل انجام فرايند مهندسی اشاره می شود:

– بررسی کلی مدارک، مستندات و نقشه های دريافتی
– بررسی امکان های مختلف در تامين و استفاده از متريال اوليه ، انتخاب روش توليد و طراحی اوليه
– تهیه محاسبات و نقشه های جزئی فرآيندی يا مکانيکی يا متالورژيکی و بررسی تطابق آنها با یکدیگر و کنترل مغایرت های احتمالی
– تهيه ليست مواد (MTO) و بررسی پيشنهادات پيمانکاران يا فروشندگان
– تهیه نقشه های کارگاهی ، مونتاژ يا نصب
– دريافت و اعمال بازخوردهای خروجی از جلسات مشترک با واحدهای کنترل پروزه ، تولید و کنترل کیفیت جهت استفاده در پروژه های آتی

eng

 

به همين ترتيب ، واحد کنترل پروژه نيز که رابط شرکت با کارفرمايان بوده و هماهنگی قسمتهای داخلی با نيازهای کارفرمايان بالاخص در زمينه زمان بندی و توالی فعاليتها را بر عهده دارد از اهميت بسیاری برخوردار است که خلاصه از فعاليت های آن نيز ذيلاً ارائه می گردد:

– تهیه برنامه زمانبندی برای کلیه پروژه ها
– مستند سازی در کل مراحل پروژه و تهیه فرم یا روش های اجرایی در صورت نياز
– نظارت و بروز رسانی برنامه زمانبندی و کنترل انحرافات
– هماهنگ سازی کليه واحدها بر اساس برنامه زمان بندی تا زمان استارت توليد
– اولویت بندی و زمان بندی بخش تولید بر اساس برنامه زمانبندی
– کنترل عملکرد پیمانکاران جزء
– تهیه صورت و ضعیت پیمانکاران
– تهیه صورت وضعیت شرکت
– تهیه گزاشات مختلف و هماهنگی با کارفرمايان

 

gant