همگن کننده جریان

جريان هاي دو فازي ‌كاربرد زيادي در صنايع مختلف نظير صنعت معدن دارند .

Inlet devices برای توزیع مناسب  مخلوط جریان مایع/گاز به طور معمول پیشرفته ترین تجهیز توزیع کننده جریان ورودی مایع / گاز است.

این تجهیز برای آشکارسازی مخلوط گاز و مایع که به یک مخزن و یا ستون وارد می شوند، استفاده می شود. هدف از همگن کننده جریان  به دست آوردن تفکیک مایع از گاز و ارائه توزیع مناسب جریان گاز در محفظه مخزن است.

همگن کننده جریان

این امره با تقسیم کردن مخلوط مایع/ گاز به تعدادی جریان جت مسطح به دست می آید. این جریان های جت بخش بزرگی از انرژی جنبشی مخلوط ورودی را پراکنده می کنند و در نتیجه یک توزیع کننده جریان ورودی باعث کاهش قابل توجه  ارتفاع مخزن و  کاهش اندازه نازل ورودی می شود.

شرکت سامان آریا  انواع مختلف توزیع کنندگان جریان ورودی را برای درام های عمودی و افقی با توجه به اندازه نازل تغذیه و قطر داخلی مخزن طراحی و تولید نموده است

MistElim_10