پیگ لانچر و پیگ رسیور

دستگاه لانچر ورسیور با ارسال توپک در خطوط لوله نفت و گاز و اعمال فشار ، ضمن رسوب زدایی از جداره داخلی لوله ها با ارسال  با ارسال يك دستگاه ضخامت سنج در پشت توپك ، جداره داخلي را از لحاظ خوردگي و كاهش ضخامت كنترل مي نمايند. دستگاه پیگ لانچر (فرستنده توپک) معمولا برای ارسال توپک درخطوط لوله نفت و گاز و رسیور (گیرنده توپک) برای دریافت آن بعد از یک عملیات موفق پیگ رانی به کار برده میشود.

این تجهیزات معمولا در ابتدا و انتهای خطوط لوله نصب می شود و مورد بهره برداری قرار میگیرد. این دستگاهها بدون نیاز به قطع جریان اصلی عملیات ورود و خروج پیگ به داخل لوله ها را فراهم می آورد.

انتخاب این تجهیزات ” فرستنده و گیرنده توپک” بستگی به نوع پیگ رانی و طراحی خطوط لوله دارد. در مواردی این پروسه بطور اتوماتیك انجام می گردد.
دستگاه لانچر ورسیور ساخت سامان آریا شامل سه بخش اصلی است:

  •  پیگ لانچر یا تله جاروب ارسال توپک
  • پیگ رسیور یا تله جاروب دریافت توپک
  •  ارسال کننده سیگناپیج لانچر و پیگ رسیور