چارت سازمانی

ساختار سازمانی سامان آريا پتروليوم بر مشارکت همه واحدها در فرآيند مهندسی و توليد استوار شده است و بر اين اساس ضمن تضارب آراء و ارتباط تنگاتنگ واحدهای درگير با مهندسی و توليد ، واحد کنترل بر عملکرد و تصميمات آنها و واحد تضمين کيفيت نیز در سطحی بالاتر بر عملکرد صحيح و مطابق خط مشی اين واحدها و سایر واحدهای ستادی نظارت می نمايد.

chart