کنترل کیفیت و تست

برخی تستها نظير تست های اختلاف فشار و عبوردهی هوا که به تستهای تونل باد (Air Tunnel Test) معروف هستند و يا تستهای اولين حباب (Bubble Point Test) در کارخانه فيلترسازی اين شرکت انجام می پذيرد و باقی تستها که از مهمترين مجموعه های تست فيلتر به شمار می روند توسط مراکز مختلف معتبر که طرف های کاری علمی (عمدتاً و گاهی طرف های تجاری) اين شرکت به شمار می روند انجام می پذيرد. ليست کاملی از تستهای قابل انجام توسط اين شرکت به شرح ذيل می باشد:

تست های مربوط به کاربردهای مايع:

الف – تست حباب (Bubble Test)

ب) اندازه گيری میزان جریان (Flow) عبوری

ج) اندازه گيری اختلاف فشار فيلتر در حالت تمیز

د) اندازه گيری ماکزیمم فشار قابل تحمل فیلتر

هـ) اندازه گيری ظرفيت و تحمل فیلتر (Load Test)

و) اندازه گيری سرعت و حجم جريان هوا

ز)اندازه گیری منافذ و خلل و فرج فیلتر