کوالسر های مایع گاز

المانهای کوالسر گاز ساخت شرکت سامان آريا قادر به حذف ذرات جامد تا حساسیت  ۳/۰ میکرون و جداسازی آب آزاد از گازها نظير گاز ورودی به توربين، گاز سوخت و نظاير آن تا حد ppm20 می باشد.

سپراتورها به طور کلی از دو قسمت کلی تشکيل     شده اند:

۱- بخش صافی                 (Filtration Part)
۲- بخش جداسازی            (Separation Part)

بخش اول کارکردي همانند فيلتر گاز دارد. يعني ذرات جامد را حذف نموده در خود نگه می دارد و ذرات مايع را نيز با اتصال به يکديگر به ذرات بزرگتر تبديل مينمايد. در بخش دوم با افزايش حجم دوم با افزايش حجم دستگاه، سرعت جريان سيال تا سرعت حد، پايين مي آيد. در اين حالت ذرات مايع همراه فرو مي افتند و از جريان گاز جدا مي شوند. مايعات جمع آوری شده در قسمت تحتانی مخزن می بايست هر چند وقت يکبار تخليه گردند.

کوالسرهای مایع گاز
کوالسرهای مایع گاز

موارد مصرف :

پالايشگاههاي گاز

خطوط انتقال و ايستگاههای تقويت فشار گاز

واحدهای گازی پالايشگاههای نفت

واحدهای پتروشیمی، نيروگاهها و تجهيزات دوار

و ساير کاربردهایی که در جريان پيوستة گاز  رطوبت آزاد وجود داشته باشد.